Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu fiszki.it


Dział I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług drogą elektroniczną, oraz zasady korzystania z Serwisu fiszki.it
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem strony https://fiszki.it, co zapewnia Użytkownikowi zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.
 • Aktualna wersja Regulaminu oraz polityki prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu udostępniona jest pod adresem https://fiszki.it
 • Korzystanie z Serwisu fiszki.it dostępne jest na stronie https://fiszki.it oraz powiązanych aplikacjach mobilnych.
 • Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu fiszki.it jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 • Kontakt z Usługodawcą dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@fiszki.it oraz dzięki formularzowi kontaktowemu umieszczonemu w Serwisie.
 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem.

Dział II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Usługodawca - Artur Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "NOWAKOWSKI NET - Artur Nowakowski”, ul. Bolesława Prusa 61 A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-292-46-33, REGON 121217970., adres e-mail: kontakt@fiszki.it
 • Użytkownik zarejestrowany - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług udostępnianych przez Serwis fiszki.it na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa, posiadająca aktywne konto w Serwisie fiszki.it;
 • Użytkownik niezarejestrowany - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług udostępnianych przez Serwis fiszki.it na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa, nieposiadającej konta w Serwisie fiszki.it, korzystająca z zasobów Serwisu w ograniczonym zakresie (demo);
 • Usługi – nieodpłatnie udostępnianie na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę usług w postaci słownika/translatora na platformie służącej do nauki słówek w języku angielskim z terminologii w zakresie branży IT, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), oferowanych w Serwisie fiszki.it oraz cykliczne przesyłanie użytkownikom zarejestrowanym Newslettera;
 • Serwis fiszki.it – serwis internetowy Usługodawcy udostępniany jest pod adresem https://fiszki.it służący pomocy przy nauce języka angielskiego, w zakresie Usług, którego administratorem jest Usługodawca.
 • Rejestracja – czynności Użytkownika niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług do Serwisu fiszki.it
 • Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich Usług udostępnionych na Serwisie fiszki.it
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Użytkownikowi. Hasło w połączeniu z loginem Użytkownikowi upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu fiszki.it
 • Login- adres e-mail Użytkownika zarejestrowanego;
 • Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać pełny dostęp do Serwisu fiszki.it;
 • Newsletter – cześć usługi świadczonej bezpłatnie Użytkownikowi zarejestrowanemu polegająca na automatycznym przesyłaniu przez Usługodawcę, treści informacyjnych zawierających interesujące materiały z branży IT oraz informacji z zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej w tym szkoleń pt. „Przyszły programista”, na podany przez Użytkownika adres email, oraz treści marketingowych naszych zaufanych Partnerów w przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich przesyłanie;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 • Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie fiszki.it, w tym plików cookies. Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem: fiszki.it/politykaPrywatnosci

Dział III. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu fiszki.it oznacza każdą czynność, która prowadzi do korzystania z udostępnionych na Serwisie fiszki.it Usług.
 2. Usługi oferowane w Serwisie fiszki.it polegają na:
  • wyświetlaniu słówek z branży IT w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
  • tłumaczeniu wpisanych słów w języku angielskim na język polski,
  • przesyłaniu Użytkownikom zarejestrowanym cyklicznego Newslettera,
 3. Korzystanie z Serwisu fiszki.it może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu fiszki.it jako:
  • Użytkownik niezarejestrowany - wówczas zakres Usług ograniczony jest do wersji Demo
  • Użytkownik zarejestrowany- wówczas otrzymuje pełny dostęp do zasobów Serwisu fiszki.it
 6. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje warunki niniejszego Regulaminu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu fiszki.it
 7. Użytkownik zarejestrowany akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w procesie rejestracji.
 8. Użytkownik wyraża zgode na przesyłanie treści marketingowych naszych zaufanych Partnerów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w procesie rejestracji.

Dział IV. Rejestracja

W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich Usług, konieczne jest dokonanie Rejestracji.

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe.
 2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.
 4. Usługodawca w celu potwierdzenia oświadczenia woli o zamiarze rejestracji w Serwisie fiszki.it przesyła Użytkownikowi na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą dokonanie wstępnej rejestracji wraz z specjalnym linkiem do strony fiszki.it potwierdzającym decyzję o rejestracji, którego aktywacja przez Użytkownika przez wejście na stronę Serwisu fiszki.it powoduje poprawne zakończenie procesu rejestracji.
 5. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób poprawny formularza rejestracyjnego i następnie potwierdzenie uprzednio wyrażonej woli rejestracji poprzez aktywację linku potwierdzającego otrzymanego za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu email jest równoznaczne z:
  • zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunkami ich świadczenia;
  • zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu, w tym polityki prywatności oraz ich akceptacją, a także zobowiązaniem się do ich przestrzegania, przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie niezbędne do otrzymania Hasła i uzyskania pełnego dostępu do Usług;
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym, w granicach i dla udostępnienia treści, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika;
  • oświadczeniem, iż podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • oświadczeniem, iż Użytkownik jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Dział V. Konto Użytkownika zarejestrowanego

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu fiszki.it unikalne konto o nazwie tożsamej jak adres email Użytkownika.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ono już używane w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poda uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ono sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 4. Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu fiszki.it.
 5. Informacje dotyczące historii aktywności Użytkownika zarejestrowanego będą zapamiętane przez Serwis. W przypadku nie używania Serwisu przez Użytkownika przez okres 6 miesięcy informacje te mogą zostać usunięte.

Dział VI. Obowiązki i uprawnienia Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu online w celu korzystania z niego przez Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do:
  • chwilowego wyłączenia Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;
  • zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane korzystaniem z Serwisu,
  • wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  • szkody poniesione przez Użytkowników a spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, wejściem w posiadanie haseł Użytkowników przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.

Dział VII. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, są następujące:
  • Połączenie z siecią Internet,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  • Konto pocztowe e-mail,
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu fiszki.it i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i możliwość świadczenia Usług.
 3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu fiszki.it zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu fiszki.it lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 4. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika wirusami.

Dział VIII. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług w Serwisie fiszki.it, które jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem zarejestrowanym dochodzi w przypadku skutecznego dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 3. Umowa o świadczenie usług z Użytkownikiem zarejestrowanym może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@fiszki.it
 4. Likwidacja Konta przez Użytkownika zarejestrowanego nie stoi na przeszkodzie do ponownego założenia Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Użytkownika treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział IX. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@fiszki.it
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Użytkownikowi.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, Polityka prywatności oraz Polityka cookies

 1. Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem: fiszki.it/politykaPrywatnosci i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności stanowi integralną część umowy.
 2. Serwis fiszki.it korzysta z plików cookies. Sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywania na urządzeniu Użytkownikowi i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie fiszki.it określa Polityka prywatności.

Dział XI. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie fiszki.it w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom udostępniania wiedzy, edukacyjnym i korzystania z nich dla swoich potrzeb przez Użytkowników.
 2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkownika.
 4. Usługodawca może wprowadzać zmiany do całości lub części postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany lub modyfikacje obowiązują z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie fiszki.it
 6. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na regularne sprawdzanie treści Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Użytkownika, Usługodawca prosi o rezygnację z dalszego korzystania z Usług Serwisu fiszki.it oraz o niezwłocznie powiadomienie Usługodawcy o takiej decyzji.
 7. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z datą wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu i w związku z powyższym pozostawienie Użytkownikowi dostępu do konta umożliwiającego korzystanie z usług przez kolejne 30 dni. Po upływie terminu opisanego w zdaniu poprzednim nastąpi dezaktywacja konta Użytkownika z Serwisu.
 8. Aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 1.03.2021 r.